نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : یکشنبه ۷ دی۱۳۹۳
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
سپاس و ستايش بيقاس مر صانعى را كه پيكر بديع الآساس انسان را بزيور عقل بياراست و بنفس قوى و حواس آراسته فكر و تدبير و انديشه او ساخت تا ببصارت نظارت زمين و مشاهده نباتات و آيات كل رياحين و تصوّر
عجايب مخلوقات و غرايب و موجودات و شناختن ادويه عجيبه و عبرت كرفتن از آن آثار و آيات سرّه بوجود مطلق و موجود بحق و معشوق متحقق و خالق و فاعل و جاعل كل برند و درود نامحدود بر سرور كائنات و غايت موجودات محمّد عليه افضل الصّلوات و اكمل التسليمات و بر آل و اصحاب او باد امّ ا بعد جنين كويد اقلّ عباد اللّه تعالى نظام الدّين احمد الملقّب بحكيم الملك كيلانى كه مرا از عنفوان شباب الى الآن كه نزديك بسنّ شيخوخنست هميشه اوقات صرف كسب علوم و كمالات و تحصيل رأس المال و سرمايه امال و حال
و مال بود.

بنابرين از وطن غربت اختيار كرد و راه سفر بحر و بر پيمود تا معظّم بلاد معمون عراق عرب و عجم و
هندوستان سير نمود و از هر كوشه توشه و از هر خرمنى خوشه و از هر شجرى ثمرى و از هر معدنى كهرى و از هر بحرى درّى انتخاب نموده در خزانه خاطرى مىسپرد و همه جا در سير و سفر نظر بر تجربه روزكار و شناختن ادويه و اوراق و اصول و قشور و ازهار و اثمار اشجار داشت و بقدر امكان امتحان مىكرد تا در هندوستان دوائى يافت كه از كثرت خوّاص از اكثر ادويه امتياز و اختصاص داشت و آن از ادويه قلبيّه است و طبع او بارد يابس و قابض و حابس طبعست بالذّات و بالعرض و بقوّت عصر مسهل اخلاط و رطوباتست و از خوّاصّ آن اينست كه پير را جوان مىكند و جوان را جوان مىدارد قوّت اعضاء و عشا و عضلات و رباطات مىدهد و لحم را سخت و قايم مىكند ومفاصل محكم مىگرداند و رطوبات دفع مىكند و بول مىراند و اعضا را قايم مىدارد و دافع اخلاط ستست است و نافع مزاج انسان منقّى معده و دماغ و احشا و امعاست و مقوّى و مفرّح دل و دماغ و معده و جكر اشتهاى طعام مىآرد و قوّة باه مىدهد و قضيب قايم مىكند و نعوظ مىآرد و استرخآء معده و احشا و سستى اعصاب و اعضا را درست و محكم مىكرداند رادع اورام است و بازدارنده مواد و مجفّف رطوبات آب رفتن از چشم باز مىدارد و حمرت آن مىبرد و خون مىبندد و
روشنى مىافزايد و مو سياه مىدارد و دافع صداعست و مفتّح سدد و مقوىّ كرده و كبد لون را نيكو مىكند و طعام هضم مىدهد امراض دماغى و سوداوي و وسواس و توحّش و صرع و سكته و سدر و دوار و ماليخوليا و استرخا ولقوه را نافع است و فالج را معالج و اسهال معدى و معوى را حبس مىكند و تزحّر باز مىدارد و بواسير قلع مىنمايدو استرخاء مقعد و خروج شبرح را قايم مىكند و رباطات مقعد محكم مىكرداند و بواصير خشك مىكند و بواسير بالكليّه برطرف مىكند حرارت كم مىكند و تشنكى مىنشاند و طعام هضم مىكند و دفع فساد مىنمايد و نعوظ مىآورد و امساك مىكند رحم پاك و تنك مىسازد.
و نكاه مىدارد و خوردن آن بيش از طعام مسهل است و بالاى طعام هاضم و حابس براى رطوبتى مزاج اكسير
اكبر است از خوّاصّ عجيبه كثيره او آنچه بتجربه رسيده و آنچه از اطبّاء هند و جوكيان و جهان ديدكان شنيده شده زياده از آنست كه بحيّز بيان آيد و اسم شريف آن هليله كابلى است كه طبع آن بارد يابس و قابض و حابس است بقوّت عفوصت و عصر هم قوّت ماسكه مىدهد و هم دافعه و خواص اخوان آن از هليله زرد و سياه و آمله و بليله نزديك بآنند در كيفيت و طبيعت و سياه مسهلتر است مر سودا را و زرد مر صفرا را و مركّب از همه كه اطريفل صغير كه معمول حكماء هند است عبارت از آنست و معظم تركيباتست بغايت كثير المنّافعست و آن را طربله خوانند يعنى مركّب آن سه دواء خاصّ هر كه هر هفته يك مرتبه يك توله يا بيشتر موافق مزاج هركس يا سفوف آن بقدر نيم توله يا بيشتر بملاحظه مزاج بخورد و مداومت نمايد هرگز بيمار نشود و اين نسبت يا بعضى مزاج بتجربه رسيده است شخصى از اطبّاء هند حكايت مىكرد كه پدر من طبيب خوب بود هر روز بعد از طعام يك مثقال سفوف هليله مىخورد قريب صد سال عمر داشت و بيمار نمىشد آخر غرق شد راقم حروف از آن در حبس اسهال مزمن و جديد مكرّر تجربه كرده نفعها مشاهده نموده در اسهال كهنه اوّل سفوف هليله مىدهم يا اطريفل كه پاك شود و بعد از ان باندك جيز حبس مىشود كم آن قابض است و بيشتر مسهل و در زحير مكرّر داده شده بمجرّد يكدست عمل كه بندقه جند افتاد؟؟؟ و زحير برطرف شده و خوب شد

وقتى كه در علاج اسهال مشغول بودم و مكرّر قابض قوى مىدادم قبول نمىكرد و قبض نمىشد مكرّر در خواب ديدم
كه هليله را بمن مىنمايند و كاهى بايماء و اشاره و كاهى تصريح مىفرمايند كه هليله استعمال كن چنان كردم مؤثر شدهفى الحال چنان تجربه بهمرسيده كه در اكثر اسهال تا هليله نمىدهم قابض نمىدهم الحق مسهل بىمضرتست و هيچ بر هم زدكى در معده در معده نمىكند اندك عسر البلع است كه فروبردن كرانست بعد از ان اصلا تغيير ظاهر نمىشود
بخلاف مسهلات ديگر كه بسيار ضعف و انقلاب معده و اضطراب پديد مىآيد از خوردن آنها تا دفع شود هليله نزد
فقير بهترين دواهاست و چنانكه خود را شاكرد هليله كفتهام و آن استاد است و مرا بآن اعتماد و باثران اعتقاد و اللّه اعلم بالصّواب جوكيان هند جيزهاى غريب و عجيب مىكويند كه هركه هليله كلان درشت
دست مىكرده او را نعوظ مىشود و تا در دست دارد امساك مىكند هليله درشت و كلان ديديم امّا اين اثر از ان
نديديم دور نيست كه دست كرفتن كنايه از مداومت نمودن خوردن آن باشد كه اين اثر دارد والد الحكماء استاذ اوّل كه اقلينوس حكيم است و شاكرد حضرت ادريس بنى عصاى او مىكويند از چوب كاسنى يا خطمى بود يعنى او در علاج باينها اعتماد داشت و اين خادم الاطبّا عصاى خود از جوب هليله كرده است الحق از كاسنى اثرهاى عجيب و غريب ديده شده است خصوصا در تبها و امراض حآدة و استسقا و امراض كبد و دفع تمجّ و فساد لون و از حكما منقولست كه دوائي كه هيچ ضرر ندارد و نفع بسيار دارد هليله است و در استسقا نيز هليله زرد با تمر هندى دادن احيانا نفع تمام دارد و از بعضى دواها اثرهاى عجيب و غريب ديده شده است چنانكه از
هندانه در امراض حآدّه و در تبهاء صفراوى و در دفع تشنكي و خشكى و تلين طبيعت و تسكين قلق و اضطراب
آب هندانه بمنزله آب حياتست در بيش فقير دواء بسيار نفع كمضرر هندانه است و كلاب و كاسنى بعد از ان تمر
هندى كه بدل آلوى بخارا راست و اقوى از ان و از ادويه قلبيه است در امراض اندرونى و اسهال هليله كدبانوى
بدنست و در امراض حآدّه اينها از حكيم على رحمه اللّه منقولست كه مدّة سه سال تب ربع داشتيم و هر علاج كهمىكردم برطرف نمىشد بعد از ان در علاج توقّف نمودم شبى جالينوس حكيم را خواب ديدم مىكويد كه چرا د واى مفردى نمىخورى كه خالى معده است و غسّال امعا و مسكّن صفرا و مرقّق خلط و مقوّى دل اشتها مىآرد و حرا رت مىنشاند و خون صاف مىكند و رقيق مىكرداند و قلق و اضطراب و تشنكى تسكين مىدهد بيميزكى دهان و خشكى مىبرد درد سر كرم را دواست

و جكر خشك را باعتدال مىآرد و كرده و مثانه پاك مىكند و ادرار بول مىنمايد و صفراوى مزاج را بمنزله آب
حياتست كفتم آن دواى مفرد كدامست كه اين خاصيت دارد كفت آلوى بخارا بعد از ان قريب جهل روز خيسانيده
آب آن مىخوردم تا تب ربع كهنه برطرف شد راقم حروف نيز بيمارى داشت اكثر علاجها كه بتجربه رسيده بود نمود
مفيد نيفتاد بعد از شنيدن اين حكايت از حكيم ابو القاسم برادر زن و شاكرد و مربّاء تربيت حكيم على آن بيمار را
آب آلو مىدادم و كاه قى نيز فرمودم و حمّام مىبردم تا از آن خلاص شد شخصى ديكر را جهارده ماه تب ربع
داشت به آب كدوى مدبّر مطبوخ با آب تمر هندى و يا يك مثقال ريوند دادم در جهار روز خوب شد هرگاه صاحب
تب ربع را علاج كردهام بيش از وقت نيم ساعت ترياق فاروق با محلّصه يا برش يا فلونيا مىدادم و بيش از روز نوبت
قى مىفرمودم بعد از ان يكدو نوبت كمتر مىآمد و برطرف مىشد الّا آن يك شخص كه بواسطه پرهيز نكردن و زود علاج فرمودن دراز كشيد ديكر ادويه مفرده كثير المنفعت يكى جند بيدستر است كه در ازاله امراض بارده خصوصا براى طفلان آثار عجيب و غريب ديده شده است كه مرده را زنده كرده است چنانكه تجربه اكثر اطبّا و عجائز هر بلاد و امصار شده است و ديكر شير زنان در امراض حادّه و امراض عين و تسكين وجع اثرهاى غريب ديده شده است جنانكه جند مرتبه صاحب حمّى را كه قطعنظر از حيات شده بود و اطبّا دست از علاج كشيده بودند راقم حروف شير زنان در بينى فرمود دوشيدن كه بستان در بينى كرده دوشيدند و پارچه از شير تر كرده بر ميان سر كذاشتند و كف دست و پا بآن تر كردند بيمار رفته كثير الهذيان يكبار خواب رفت و عرق كرد كه در نظر مردم كرامت نمود و ديكر شير شتر و بول شتر و بوى شتر در ازاله استسقا عجب دواى مباركست وقتى در هندوستان قحطى بود از غلّه نارسيده خام خوردن اكثر را دست و پا ورم مىكرد و بعضى باستسقا مىكشيد همه را شير شتر ميسّر نبود بول شتر مىداديم اكثر خوب مىشدند و منع آب نموده عراق اذخر مىداديم خوب شدند در دفع سدّه و رفع تهيّج از پوست ترب اثر خوب ديده شد و ديكر ادويه كه مفرده بآن نمىرسد افيونست كه دواى جميع دردها است و از اعاجيب دواهاست و از تركيبات كثير الفوايد ترياق فاروق است و دواء المسك و كموّنى و ديكرى جالينوسى و ارسطو ماخس كه فقير مجرّب و مروّج اوست و ديكرى تبادريطوس كه فقير از اين تراكيب تجربهاى عجيب و غريب كردهام و اكثر خواص كه در شان اينها نوشتهاند بامتحان درست آمده است شخصى از عورات استسقا داشت و اكثر علاجهاى مقرر كه در كتب طبّى است كرده شد مفيد نيفتاد و تهيّج از پا تا بسر رسيد

بمرتبه كه در بيشانى انكشت فروميرفت و آخر قطع اميّد شده بود نفس بآخر رسيده كه جند دادم با عسل همان روز تهيّج فرونشست و ديكر را دواء المسك خوب كرد و شخصى را رجوليّت رفته بود بنج شش ماه اصلا حركت نديده بود جوان بود معالجه مىنمود جلّاب منضج سه جهار روز دادم و بعد از ان بجاى حبّ دو مثقال تبادريطوس در وقت خواب دادم كه صبح بعمل آيد و آن جوان در خواب رفت و همان ساعت نعوظ شده برخاست بسيار خوشحال شد صباح پنج شش مرتبه عمل كرد و چنان قوّت يافت كه از اوّل بهتر و بيشتر وقتى ديكر سستى بهم رسيد باز همان خورد خوب شد و جندين كس را ارسطو ماحس از هيضه و تب بلغمى و ربو و تنكى نفس و نفث دم كه بشدّت رسيده بود خلاص كرد و از تركيب جالينوسى براى دفع فساد لون و قوة معده اثرهاى خوب كلّى ديده شد و از كمّونى براى دفع برودت و دفع ريّاح و قولنج و دفع تب بلغمى مجرّب اكثر اطبّاست و ترياق فاروق مستغنى از شرح و بيان است

و از خبث الحديد براى استحكام لثه و دفع بواسير و قوّة معده و فساد لون و قوة جماع و امساك اثرها ديده شده است و از شربتها شربت فواكه اثر خوب در تقويت و دفع ضعف ديده شد و همجنين شربت كاوزبان و در كثرت فوايد سكنجبين مستغنى از بيانست و از روغنها روغن كل و بعد از ان زيت و از عرقها كلاب و عرق بيدمشك و كاسنى و رازيانج و فوايد رازيانه بسيار است كه مصلح خلط است و منقولست از بقراط كه هركه در فصل بهار هر روز يك درم را قند بخورد آن سال بيمار نشود و اكر هر سال بخورد همين فصل هركز بيمار نشود تا وقت اجلراقم حروف رازيانه را بتجربه باين خاصيت درست يافت براى دفع بواسير از كرّات اثر خوب ديده شده كه از مداومتآن بالكليّه برطرف شده

و براى تقويت باه و نعوظ و تقويت بدن و قوّت زرده نيمبرشت بسيار مؤثّر است و از عجايب جيزهاست براى دفع ضعف در وقت قلّت خون براى زياده شدن خون صالح در بدن و بادنجان و كلم و ترب و كذر و ماست هر كدام مقوى باهاند و منعظ و اللّه اعلم بالصّواب و حاصل كلام درين مقام در بيان مرام آنكه هليله كابلى كه در آب اندازندو فرود رود خواص آن آنست كه حافظه مىافزايد و درد سر و استسقا و استرخآء معده و مقعد و رحم و تبهاى كهنه و قولنج و اسهال و امراض معدى و معوى و دماغى و سوداوى را علاج است و قطع بواسير مىكند و اعصاب و اغشيه و اعضا و رحم را استوار مىكند و محكم مىدارد و سدّه بلغمى مىكشايد و صفرا و سودا و بلغم مىراند و اندك آن شكم مىبندد و بريان كرده قوىتر است و خمل معده را زايل مىكند و قوّت مىدهد و بيخ دندان محكم مىكند و جشم روشن مىكند و حواس تيز مىدارد و هركه هر روز هليله بخورد سياهى مو نكاه مىدارد و مقدار شربت در مطبوخ پنج مثقال و نقوع هفت مثقال و هليلهاى ديكر باين خواص نزديكند تا ده مثقال و سفوف دو مثقال تا چهار مثقال و هليلهاى ديگر باين خواص نزديكند زرد مسهل صفر است و سياه مسهل سودا و اين مسهل همه زرد صفرا بيشتر مىراند و خفقان دفع مىكند و مصلح شكنجبين است كه بشير مضر است و عناب و سيستان و آلوى سياه و هليله سياه مسهل سوداند و ديكر خواص مثل اخوانست و آمله و بليله مثل برادرانند در اكثر خواص و طبيعت بارد يابس و همه قابضاند و اسهالشان بعصى است و پوست انار نزديك باينها و ترش نزديكتر از شيريندر معنى اين سه هليله بمنزله مواليد ثلثهاند نسبت ببدن انسان در مراتب قوام بدن و با آمله بمنزله عناصر اربعه و اركان و اخلاط و با بليله خمسه متحيّره در علوّ رتبت بدن انسان و با عسل و روغن بادام كه متمّم تركيب اطريفلاند بمنزله سبعه سيّاره در تربيت بدن و تصحيح و تقويم و تنوير نفس و قوى و حواس و حفظ و نكاه داشت اجزاء بدن بمقتضى اعتدال لايق بمزاج هر شخص جون غرض بيان بعضى خواصّ بود كه براقم حروف ظاهر شده بهمان اقتصار نمود و ذكر تكرير كه در مواضع بقلم آمده براى مبالغه و تاكيد است و السّلام و اللّه اعلم بالصّواب تم
شرح هليلج الكابلى
تأليف
نظام الدين احمد گيلانى
1 جمعى از نويسندگان، ثلاث رسائل طبية، 5جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران - تهران، چاپ: اول، 5311 ه.ش.

نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۳۰ آذر۱۳۹۳
 طرز تهيه دوغ گازدار در منزل:

ماست اب نمك و هر چي كه دوست داري مثل پود رنعنا بريز تو يه ظرف پلاستيكي(ظرف نوشابه واب معدني هم ميشه) واسه گازدار شدنش توش يه ماكاروني يا يه كم نون يا چند تا جو بريز درشو ببند يه روز با احتياط باز كن بخور

-مايونز خونگي اماده اش بسيار مضره براي اينكه بتونيم يك مايونز عالي توي خونه تهيه كنيم به چند تا مورد بايد توجه كنيم :

اول اينكه : وقتي مواد در حرارت محيط قرار داشته باشند درست كردن مايونز بسيار ساده است ، بنابراين قبل از شروع به كار ظرف تهيه ي سس رو با آب گرم بشوييد و خشك كنيد تا سرماي زرده ها رو از بين ببره . و اگر روغن سرده حتما اون رو ولرم كنيد . دوم اينكه : روغن رو كاملا تدريجي و به شكل نخ نازك و حتي قطره قطره به تخم مرغ ها اضافه كنيد تا جايي كه مايونز به شكل كرم مانند و غليظ دربياد . به اين ترتيب روغن و تخم مرغ ها بهتر با هم مخلوط و ميكس ميشن . براي سه عدد زرده بين 240 تا 350 ميلي ليتر روغن مي توان استفاده كرد .

سوم اينكه :  اصيل اين سس با دست زده مي شد ولي شما امروزه به راحتي مي تونيد از سرعت متوسط ِ همزن برقي ، بلندر يا مخلوط كن استفاده كنيد. مواد لازم براي تهيه ي سس مايونز خانگي : زرده ي تخم مرغ ......................................................... 3 عدد آب ليمو يا سركه ي سفيد ............................................. يك قاشق غذاخوي نمك ........................................................................ نوك قاشق چايخوري روغن زيتون يا روغن مايع ................................................ 240 ميلي ليتر (تقريبا يك ليوان) آب جوش .................................................................. 2 قاشق غذاخوري خردل ....................................................................... يك قاشق غذاخوري نمك و فلفل .............................................................. به ميزان ذائقه طرز تهيه قبل از هر چيز توجه داشته باشيد كه هيچيك از مواد نبايد سرد بوده و بايد در دماي محيط باشند 1- ظرفي را با آب داغ شسته و خشك كنيد و سه عدد زرده ي تخم مرغ را با همزن در آن براي حدود 2 دقيقه آنقدر بزنيد تا حجيم و غليظ شوند . 2- يك قاشق آبليمو يا سركه ي سفيد و نوك قاشق چايخوري نمك را به مواد اضافه كرده و سي ثانيه ي ديگر آنرا هم بزنيد . 3- حالا مواد آماده ي اين هستند تا روغن را آرام آرام به آن اضافه كنيد .

پس روغن را داخل ظرف مخصوص اسپري روغن بريزيد و يا آن را قطره قطره به مواد اضافه كنيد و همزدن را تا زماني كه سس غليظ شود متوقف نكنيد .هر ده ثانيه اضافه كردن روغن را متوقف كنيد اما همچنان به همزدن ادامه دهيد تا روغن جذب تخم مرغ ها شود . 4- اگر مايونز خيلي سفت و غليظ شد به تدريج كمي آب ليمو يا سركه سفيد اضافه كنيد . 5- وقتي مايونز تمام روغن را جذب كرد خردل ، آب ليمو ، نمك و فلفل را به اندازه دلخواه خودتان اضافه كنيد . نكته : اين مايونز را ميتوان براي چند روز در ظرف شيشه اي كه در ِ آن محكم بسته شده باشد در يخچال نگهداري كرد . پودر خردل يا سس خردل براي طعم دادن به مايونز استفاده مي شود بنابراين در صورت عدم تمايل مي توان آن را حذف كرد . 

نویسنده : mohammadhasan
تاریخ : سه شنبه ۲۵ آذر۱۳۹۳

پیشتر از آلوده بودن اسباب‌بازی‌ها، کودها و شیر خشک‌ها شنیده بودیم. اینک گفته می‌شود، گاز اتیلن واردشده از چین که از آن برای رنگ‌بخشی کاذب به گوجه‌فرنگی‌های نارس استفاده می‌شود نیز می‌تواند خطرناک باشد.

مردم ایران نگران ماده شیمیایی وارداتی از چین‌اند که از آن برای خوش‌رنگ کردن گوجه‌فرنگی استفاده می‌شود. ایرنا روز شنبه (۱۲ دسامبر/ ۲۲ آذر) در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد هنوز واکنشی در این زمینه از خود نشان نداده‌اند.

محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این زمینه گفت: «هم‌اکنون در انتظار جوابیه معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم تا مصرف گاز اتیلن برای تولید گوجه‌فرنگی تأیید شود.»

به گفته او، گاز اتیلن (اتفون) با نام تجاری (فینیش) که از کشور چین وارد می‌شود نوعی ماده شیمیایی هورمونی است که از آن برای عمل‌آوری برخی محصولات از جمله گوجه‌فرنگی استفاده می‌شود.

با وجود این که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات تاکنون مجوزی برای واردات این ماده شیمیایی به کشور صادر نکرده‌اند هورمون اتفون (گاز اتیلن) به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران گفت، وزارت بهداشت نامه‌ای از سازمان حفظ نباتات پیرامون تعیین تکلیف در مورد مصرف این ماده دریافت کرده و قرار است که پس از بررسی، تأییدیه مصرف یا عدم مصرف آن برای گوجه‌فرنگی روشن شود.

باغستانی تأکید کرد که این ترکیب باید توسط هيأت نظارت بر سموم کشور مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت امکان استفاده ثبت شود.

او با بیان اینکه ۹۰ درصد سموم مصرفی کشور ایران از چین وارد می شود ادامه داد: «به دلیل آن که وزارت بهداشت ترکیب این هورمون را برای تولید گوجه‌فرنگی در دست بررسی دارد، معتقد است، باید کشاورزان از مصرف این ترکیب تا اطلاع ثانوی در تولید گوجه‌فرنگی خودداری کنند.»

سازمان حفظ نباتات بخشنامه‌ای برای جلوگیری از مصرف گاز اتیلن تا اطلاع ثانوی به تمام کشاورزان و فروشندگان سموم کشور ابلاغ کرده است.

ایرنا با اشاره به واردات ۹۰‌ درصدی سموم کشاورزی از چین و ماندگاری آنها در محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی پس از برداشت نوشت، حتی شستشوی قبل از مصرف این محصولات به دلیل نفوذ در لایه‌های درونی می‌تواند مخاطره‌برانگیز باشد و اقدام فوری مسئولان را می‌طلبد.

چین که در عرضه محصولات و تولیدات ناسالم، از جمله شیر خشک نوزادی حاوی پودر ملامین که در این کشور سبب مرگ چندین کودک شد شهرت یافته در ایران بازار خوبی برای فروش محصولات خود یافته است تا جایی که گزارشگر خبرگزاری ایرنا عنوان گزارش خود را "چین، سلطان سم در ایران" برگزیده است.

نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۱۸ آذر۱۳۹۳
 بايستي كفش ها و پاهاي تان را تميز نگه داريد و كفش ها را در هواي آزاد قرار دهيد تا بوي بد نگيرند. براي از بين بردن بوي پاها و كفش هايتان به توصيه هاي زير عمل كنيد:

۱- بيرون و داخل كفش تان را با مواد شوينده، بشوييد. ۲- شب قبل، داخل كفش تان كمي جوش شيرين بريزيد. فردا قبل از پوشيدن كفش، آن را بتكانيد تا پودرها بريزند. سپس كفش تان را بپوشيد.

۳- داخل كفش، كمي جوش شيرين بريزيد. سپس كفش را داخل يك كيسه نايلوني بگذاريد و داخل فريزر قرار دهيد. جوش شيرين، بوي بد كفش را از بين مي برد و سرما باكتري هاي مولد بو را مي كشد.

۴- داخل دو جوراب كهنه، جوش شيرين پُر كنيد و سر آنها را گره بزنيد. داخل هر كفش يكي از اين جوراب ها را قرار دهيد تا بو را از بين ببرد. اين كار نسبت به پاشيدن جوش شيرين در داخل كف، كثيف كاري كمتري دارد و براي مدت طولاني تري بوي كفش را از بين مي برد. ۵- هر روز داخل كفش تان مواد ضدعفوني كننده يا بو زدا بپاشيد، مخصوصا از آنهايي كه مخصوص بوي بد پا هستند

. ۶- كمي الكل ضد عفوني كننده داخل يك شيشه ي عطر خالي بريزيد و به سطح داخلي كفش بودار بپاشيد. سپس كفش را در هواي آزاد قرار دهيد تا خشك شود. كمي هم جوش شيرين داخل كفش بريزيد تا هر نوع بوي باقيمانده را از بين ببرد. ۷- از پودرهاي مخصوص رفع كننده بوي بد پا كه در داروخانه ها مي فروشند، براي پاها و كفش هايتان استفاده كنيد.

۸- از كفي هاي از بين برنده بو در كفش تان استفاده كنيد. اين كفي ها، پاهاي شما را خشك نگه مي دارند و جلوي رشد باكتري هاي مولد بو را مي گيرند. ۹- پاهاي تان را با صابون بشوييد. هنگام شستن دقت كنيد تا لاي انگشتان پاهاي تان نيز به خوبي تميز شوند. بعدا پاها را كاملا با پارچه يا حوله خشك كنيد.

۱۰- اگر پاهاي تان خيلي عرق مي كنند، براي كاهش رطوبت پاهاي تان از ضد تعريق ها استفاده كنيد. سعي كنيد از ضد تعريق هاي مخصوص پا استفاده كنيد تا از ضد تعريق هاي مخصوص زير بغل. همچنين براي كاهش رشد باكتري ها در پاهاي تان از ژل هاي ضد باكتري استفاده كنيد، يا براي جلوگيري از ايجاد مشكل �پاي ورزشكاران� از پودرهاي ضد قارچ استفاده كنيد

. ۱۱- هر وقت كفش مي پوشيد، حتما جوراب هم بپوشيد. جورابي بپوشيد كه عرق پا را جذب كند مثل جوراب نخي. جوراب پلاستيكي يا نايلوني نپوشيد، زيرا عرق پا را به خوبي نمي گيرد. اگر پاهاي تان خيلي عرق مي كنند، يك يا دو بار در روز جوراب هايتان را عوض كنيد.

۱۲- كفشي بپوشيد كه امكان تبادل هوا داشته باشد؛ مثل صندل يا كفش هاي پارچه اي و سوراخ دار. براي كاهش باكتري هاي مولد بوي بد، بايد پاهايتان را از كفش در آوريد تا هواي آزاد به آنها بخورد.

 

۱۳- دو روز پشت سر هم يك كفش را نپوشيد تا حداقل ۲۴ ساعت هوا بخورد.

 

۱۴- بعد از اين كه فعاليت زيادي داشتيد و پاهاي تان خيلي عرق كردند، كفي كفش تان را در آوريد و ۲۴ ساعت در هواي آزاد قرار دهيد. همچنين اگر داخل كفش تان خيس شده بود، بايستي كفي آن را در آوريد تا خشك شود.

 

۱۵- هميشه پاها و كفش هايتان را خشك نگه داريد. اگر پاهاي شما خيس بود، قبل از پوشيدن كفش، حتما آنها را خشك كنيد. همچنين مي توانيد پودر تالك يا نشاسته ذرت در داخل كفش هايتان بريزيد تا رطوبت اضافي را جذب كند.

 

* توصيه ها:

 

۱- اگر كفش هايتان را بدون جوراب مي پوشيد، داخل آن كمي پودر تالك بپاشيد تا عرق پا را بگيرد.

 

۲- اگر در يك روز باراني يا به هر دليلي كفش تان خيس شد، قبل از استفاده مجدد اجازه دهيد كفش ها كاملا خشك شوند.

 

۳- مواد ضد بوي پا ، ژل هاي ضد باكتري و پودرهاي ضد قارچ را از داروخانه مي توانيد تهيه كنيد.

 

منبع : tebyan

 

 

 

نویسنده : maryam
تاریخ : جمعه ۱۴ آذر۱۳۹۳
تا ۱۰ سال دیگر هر خانواده ایرانی یک مبتلا به ام‌اس خواهد داشت

بحران ویتامین دی این روزها در جماعت ایرانی به اوج خود رسیده و هشدارهای اهالی سلامت کشور را در پی داشته است به گزارش مهر، چندی پیش رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد که کمبود کلسیم و ویتامین دی نه تنها منجر به بروز پوکی استخوان شده بلکه ابتلا به بیماری های سیستمیک، دیابت و بخصوص ابتلای به ام اس را هم در پی داشته است.

مجید حاجی‌فرجی گفت: قشر قابل توجهی از جامعه ایرانی به کمبود مواد مغذی از جمله ویتامین دی مبتلا هستند به طوری که طبق بررسی های انجام شده مشخص شده که حداقل ۸۰٪ کودکان ایرانی به درجات شدید و بیش از ۹۰٪ از آنها به درجات متفاوتی دچار کمبود ویتامین د هستند. عوارض کمبود ویتامین دی کمبود ویتامین دی در کودکی باعث بیماری راشیتیسم می شود که در اثر آن استخوان‌های فرد قدرت تحمل وزن او را نداشته و انحنا پیدا می کند. دیر دندان درآوردن و نافرمی های اندامی هم از نتیجه کمبود این ویتامین است. در بزرگسالی هم کمبود ویتامین دی کاهش تراکم استخوانی و پوکی استخوان، دیابت، سرطان سینه یا پروستات و ضعف دستگاه ایمنی بدن را در پی دارد. مصرف این ویتامین در پیشگیری از بروز ام اس و جلوگیری از آلزایمر موثر است.

منابع دریافت ویتامین دی مهم ترین منبع دریافت ویتامین دی نور خورشید است که با توجه به سبک زندگی ایرانی ها، دریافت ویتامین از این طریق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. پوشیدن لباس های تیره و زندگی در خانه هایی که معماری آنها بر اساس مشرف نبودن تعریف شده، در کنار سبک غذایی نادرست بیشتر ایرانی ها را به کمبود این ویتامین دچار کرده است. آلودگی هوا هم به عنوان یکی از موانع رسیدن نور خورشید به زمین در این زمینه بی تاثیر نیست.

به طور کلی ویتامین دی را از سه منبع می توان به دست آورد: آفتاب: چه بخواهید و چه نه، آفتاب اصلی ترین منبع دریافت ویتامین دی است که بدون زحمت و دردسر به دست می آید و به انواع قرص های خوراکی و مواد غذایی ارجحیت دارد.

سعی کنید دقایقی از روز را زیر نور آفتاب باشید. تابش اشعه ماوراء بنفش به پوست باعث می‌شود که ماده‌ای به نام دهیدروکلسترول با طی مراحلی در بدن در کلیه به ویتامین دی تبدیل شود. افراد با پوست روشن‌تر نسبت به تیره‌ترها می‌توانند با مدت کمتری زیر آفتاب بودن نیاز خود به این ویتامین را تامین کنند. منابع خوراکی: چربی ماهی‌ها مانند قزل‏ آلا منبع غنی ویتامین دی هستند. بنابراین سعی کنید حداقل دوبار در هفته ماهی بخورید. غلات و برخی سبزیجات و میوه‌جات هم این ویتامین را در خود دارند اما میزان آن بسیار کم است. کره، روغن کبد ماهی، زرده تخم مرغ، خامه، جگر و ماهی ساردین هم حاوی مقادیر زیادی از این نوع ویتامین هستند. سعی کنید این مواد را در برنامه غذایی روزانه تان جای دهید. قرص ها: آخرین گزینه هم دریافت این ویتامین به صورت مصنوعی از کپسول و آمپول است که به هر حال جای منابع طبیعی را نمی گیرند

نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۳
ریزش موی زیاد و بی‌دلیل می‌تواند واقعاً ترسناک و نگران ‌کننده باشد. اما خوشبختانه معمولاً راهی برای برطرف کردن آن وجود دارد. همه دچار ریزش مو می‌شوند. این اتفاق معمولاً موقع دوش گرفتن، سشوار کشیدن موها یا شانه کردن آنها رخ می‌دهد و کاملاً طبیعی است. دکتر فراچسکا فاسکوف متخصص پوست و مو می‌گوید، “ریختن پنجاه تا صد تار مو در روز طبیعی است.

دلیل آن این است که مو وارد چرخه‌ خود می‌شود و موی جدید جای آن را می‌گیرد.” اما ریزش مو می‌تواند نشانه یک مشکل جسمانی جدی‌تری باشد که نیاز به معاینه متخصص و احتمالاً درمان دارد. در این مقاله به ۶ دلیل عمده ریزش مو و راه‌ های کنار آمدن با آن می‌پردازیم. ۱٫ تلوژن افلوویوم (Telogen Effluvium) تلوژن افلوویوم پدیده‌ای است که پس از بارداری، جراحی‌های مهم، کاهش وزن شدید و استرس زیاد اتفاق می‌افتد طوریکه در روز تعداد زیادی از موهایتان معمولاً موقع شامپو کردن موها، درست کردن یا شانه کردن آنها می‌ریزند

. ریزش مو می‌تواند یکی از عوارض جانبی مصرف برخی داروها مثل داروهای ضدافسردگی، بتابلاکرها و داروهای ضدالتهابی غیراستیروئیدی باشد. طی تلوژن افلوویوم، موها قبل از اینکه سریع وارد فاز تلوژن شوند، بسیار سریعتر از حد نرمال از فاز رشد وارد فاز استراحت می‌شوند. علائم: زنان مبتلا به تلوژن افلوویوم،۶ هفته تا ۳ ماه پس از یک اتفاق استرس ‌زا دچار ریزش مو می‌شوند. در این زمان، ممکن است موها دسته‌ دسته بریزند. آزمایشات: هیچ آزمایش خاصی برای تلوژن افلوویم وجود ندارد اما پزشک می‌تواند با پرسیدن سوالاتی درمورد اتفاقات استرس ‌زای اخیر و معاینه ریشه موها آن را تشخیص دهد. چه باید کرد:

در برخی موارد، مثل بارداری یا جراحی‌های مهم، باید تا کندتر شدن روند ریزش مو تحمل داشته باشید. اگر علت اصلی مصرف یک داروی خاص باشد، درمورد پایین آوردن دوز مصرفیتان یا تغییر دارو با پزشکتان صحبت کنید.

اگر دلیل ریزش مویتان استرس است، نهایت تلاشتان را برای پایین آوردن میزان اضطراب و استرستان انجام دهید.

۲٫ کم‌ کاری تیروئید میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، که اکثر آن را زنان تشکیل می‌دهند، از بیماری تیروئید رنج می‌برند. وقتی بدنتان مقدار کمی هورمون تیروئید تولید کند، هورمونی که مسئول متابولیسم بدن، ضربان ‌قلب و روحیه است، یعنی به کم‌کاری تیروئید دچار هستید. اگر بدنتان مقدار زیادی از هورمون تیروئید تولید کند پرکاری تیروئید دارید. هورمون تیروئید مسئولیت زیادی در بدن دارد، از سرعت سوخت ‌و ‌ساز پایه—سرعتی که بدنتان برای فعالیت اکسیژن و انرژی مصرف می‌کند—گرفته تا رشد موها، پوست و ناخن‌هایتان. اما وقتی مقدار کافی و مناسب از این هورمون در بدن وجود نداشته باشد، برخی از عملکردهای بدنتان دچار تغییر می‌شود. علائم: کم‌کاری تیروئید علائم بسیار زیادی در بدن ایجاد می‌کند که از آن قبیل می‌توان به افزایش وزن بی‌دلیل، خستگی، یبوست، افسردگی و مشکل در مرکز کردن اشاره کرد. مو، ناخن و پوست شکننده ‌تر شده و بسیار راحت‌تر می‌شکند. این مشکل در زنان، مخصوصاً زنان بالای ۵۰ سال، بسیار متداول‌تر است.

پرکاری تیروئید نیز می‌تواند موجب کاهش وزن بی‌دلیل، تپش قلب، اضطراب، آسیب‌پذیری، اسهال، رطوبت پوست، شعف عضلانی و بهت‌زده شدن چشم‌ها شود. با بالا رفتن متابولیسم نیز ممکن است ریزش مو اتفاق بیفتد. پرکاری تیروئید تداول کمتری نسبت به کم‌کاری آن دارد. آزمایشات: آزمایش خون می‌تواند هورمون محرک تیروئید را که برای تحریک تیروئید برای تولید هورمون تیروئید توسط غده هیپوفیز تولید می‌شود، اندازه‌گیری کند. زیادتر از نرمال بودن هورمون محرک تیروئید معمولاً نشانه کم‌کاری تیروئید است درحالیکه پایین بودن مقدار آن نشانه پرکاری تیروئید. چه باید کرد: برای برگرداندن هورمون تیروئید در بدنتان به حالت نرمال، پزشکتان داروی هورمون تیروئید برایتان تجویز خواهد کرد. برای اطمینان از مناسب بودن دوز مصرفی، نیاز به آزمایشات منظم تیروئید است

. ۳٫ لوپوس لوپوس یک بیماری خودایمن مزمن است که در آن سیستم ایمنی خود بدن به بافت‌های سالم آسیب می‌رساند. این مشکل ۵/۱ میلیون فرد را در سراسر جهان درگیر کرده است و در سال‌های باروری زنان بیشتر اتفاق می‌افتد. علائم: لوپوس معمولاً موجب خستگی شدید، سردرد، زخم‌های دهانی و متورم شدن و دردناک شدن مفاصل می‌شود. افراد زیادی دچار یک زخم پروانه‌ای شکل در پل بینی می‌شوند و حساسیت زیادی به خورشید پیدا می‌کنند. علائم دیگر آن شامل تب، تورم پاها و دست‌ها و اطراف چشم، درد سینه و کم‌خونی می‌باشد. افراد زیادی همچنین دچار ریزش مو می‌شوند که ممکن است خفیف باشد و فقط موقع شامپو کردن موها یا شانه کردن آن اتفاق می‌افتد. این ریزش مو می‌تواند شدید هم باشد و موها دسته‌ دسته بریزد و روی پوست سر هم زخم‌هایی ایجاد شود. ازآنجاکه این علائم در مشکلات دیگر هم ممکن است اتفاق بیفتد، معمولاً بیماری لوپوس مقلد بزرگ هم نامیده می‌شود. آزمایشات: روماتولوژیست مفاصل و سایر بافت‌های بدن را برای مشاهده علائم اتهاب مثل گرما، درد، تورم و قرمز شدن معاینه می‌کند. برای سنجش سطح پادتن‌های ضدهسته‌ای (ANA) آزمایش خون انجام می‌گیرد. روماتولوژیست معمولاً تعیین می‌کند که بیمار معیارهای تشخیصی تعیین شده توسط دانشگاه روماتولوژی امریکا را داراست یا خیر و از این طریق می‌تواند لوپوس را تشخیص دهد. چه باید کرد: اگر ریزش موی شما با درد مفاصل، خستگی و سایر علائم گفته شده برای لوپوس همراه است، به روماتولوژیست مراجعه کنید. متخصص مشکل شما را با تجویز داروهای خوراکی مثل پردنیزون (prednisone) درمان می‌کند. اگر روی پوست سرتان زخم ایجاد شده است باید به پزشک متخصص پوست و مو مراجعه کنید که برایتان کرم موضعی تجویز کند. ۴

٫ سندرم تخمدان پلی‌کیستیک زنان زیادی در سراسر جهان از سندرم تخمدان پلی‌کیستیک رنج می‌برند. این مشکل که می‌تواند از یازده‌ سالگی شروع شود، به‌دلیل عدم توازن هورمونی ایجاد می‌شود که در آن تخمدان‌ها هورمون مردانه زیادی تولید می‌کنند. این مشکل معمولاً موجب ناباروری می‌شود. علائم: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک موجب رشد مو روی صورت، عادت ‌ماهیانه نامنظم، آکنه و جوش و کیست تخمدان می‌شود. بااینکه روی قسمت‌های دیگر بدن شاهد رشد بیشتر موها می‌شود، موهای سر شروع به ریزش شدید می‌کند. آزمایشات: پزشکتان برای مشاهده بالا رفتن سطح تستوسترون و DHEAS که یک محصول فرعی تستوسترون است برایتان آزمایش خون انجام خواهد داد. چه باید کرد: اکثر موارد سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با داروهای ضدبارداری مثل Yasmin که حاوی یک آنتی ‌آندروژن قوی است که جلوی تستوسترون را می‌گیرد. کاهش وزن هم می‌تواند با کاهش تاثیر هورمون‌های مردانه برای این منظور مفید باشد. ۵

٫ مشکلات پوست سر ناسالم بودن پوست سر می‌تواند موجب اتهاباتی شود که رشد مو را دشوار می‌کند. مشکلات پوستی که موجب ریزش مو می‌شود شامل شوره‌ سر، پسوریازیس و عفونت‌های قارچی مثل کچلی است. علائم: شوره سر باعث می‌شود پوست کف سر بریزد به همین دلیل پوسته‌های زردرنگ چرب در موهایتان می بینید یا روی لباستان می‌ریزد. این مشکل درنتیجه مخمری به نام مالاسزیا، تغییرات هورمونی یا چربی اضافی پوست ایجاد می‌شود. پسوریازیس که مشکلی خودایمن است که موجب تغییروتبدیل بیش از حد سلول‌های پوستی می‌شود و پوسته‌ای ضخیم و سفیدرنگ روی پوست ایجاد می‌کند که اگر کنده شود خونریزی می‌کند.

کچلی هم با قارچی که با لمس کردن فرد یا حیوان مبتلا به آن دچار می‌شوید، لکه‌هایی قرمزرنگ روی پوسته سرتان ایجاد می‌شود که منتشر می‌شود. آزمایشات: معاینه جسمی پوسته سر به تعیین مشکل شما کمک می‌کند. کشت قارچ و احتمالاً بیوپسی پوسته سر نیز برای تشخیص کچلی لازم است. چه باید کرد: هر مشکل نیاز به نسخه خاص خود دارد: برای شوره سر یک شامپو درمانی، برای پسوریازیس دارو یا نوردرمانی و برای کچلی ضدقارچ‌های خوراکی تجویز می‌شود. ۶٫ درست کردن بیش از حد موها شامپو زدن بیش از حد، رنگ کردن بیش از حد و استفاده زیاد از مواد آرایش مو می‌تواند به موهایتان آسیب برساند و موجب شکسته شدن و ریزش آنها شود. برای این منظور معمولاً از ترکیبی از کارهای مختلف—مثل استفاده از کراتین، رنگ مو و سشوار کشیدن موها—است که موجب این آسیب می‌شود. علائم: اگر ریزش مو بخاطر آرایش بیش از حد موها باشد، موها شکننده می‌شود و پیاز مو در انتهای آن دیده نمی‌شود. آزمایشات: پزشکان برای این منظور یک دسته از موها را گرفته، به آرامی می‌شکند تا ببینند موهایی که از آن دسته جدا می‌شوند در انتهای آن پیاز وجود دارد یا خیر. چه باید کرد: از وسایلی که موهایتان را بیش از اندازه داغ می‌کند استفاده نکنید. سشوارتان رادر حالت خنک استفاده کنید و از اتوی مو تا حد امکان کمتر استفاده کنید. هیچوقت موها را یک تا دو درجه روش‌تر یا تیره‌تر از رنگ موی اصلیتان نکنید. تغییر رنگ مو هر چه شدیدتر باشد، نیاز به موادشیمیایی بیشتر است که موجب شکسته شدن موها می‌شود. اگر از ژل یا اسپری مو استفاده می‌کنید، قبل از اینکه خشک شود موها را شانه کنید چون موها سخت‌تر شده و شکسته شدن آن بیشتر می‌شود. وضعیت موها شما نه تنها بر ظاهرتان تاثیر می‌گذارد، بلکه نشانه مهمی از وضعیت سلامتی بدنتان است. اگر دچار ریزش موی شدید شده‌اید حتماً به متخصص پوست و مو مراجعه کنید.

نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۳
منافذ پوست صورت به زبان ساده دود کش پوست هستند بطوریکه چربی هایی که در زیر پوست توسط غدد چربی یا سباسه ترشح میشود از طریق این منافذ ریز به سطح پوست می رسد و علاوه بر تبادل حرارتی باعث مرطوب شدن سطح پوست هم میشود در ضمن این چربی تمام پوسته ها ی صورت والودگی های محیطی مثل دود و گرد وخاک و غبار وو....را در خود حل میکند.

س معلوم میشود هم غدد سباسه یا چربی برای پوست لازم است و هم این منافذ ریز که سبوم از طریق ان بتواند به سطح پوست برسد لذا شستشوی پوست حداقل روزی دوبار در موارد طبیعی ( پوست نرمال ) لازم است تا ترکیب سبوم و پوسته ها و الودگی های محیطی از پوست شستشو وبرداشته شود . حال مشکل منافذ صورت چیست ؟

مشکل مواقعی است که این منافذ خیلی باز میشوند واز لحاظ ظاهری ( ظاهر و نمای سطح پوست شخص ) برای این اشخاص مشکل ایجاد میکند علل منافذ خیلی باز ؟ اولین علت ارث یا ژنتیک است بعضی از افراد بطور سرشتی منافذ بازتری دارند و بخصوص در هنگام بلوغ به علت تغییرات هورمونی که ترشحات چربی پوست بیشتر میشود این حالت بیشتر بروز میکند ، معمولا هم پوست چرب دارند ولی مواردی هم وجود دارد که پوست شخص خشک است ولی منافذ پوست باز دارند .

دومین علت منافذ کسانی که بیش از حد از کرم های چرب کننده یا کرم پود و سایر مواد ارایشی استفاده میکنند وبه علت اینکه این مواد سطح پوست و منافذ را می بندند سبوم ترشحی پوست نمیتواند از سطح پوست خارج شود لذا منافذ پوست گشاد وباز میشود تا بتواند سبوم زیر پوست را به سطح پوست برساند در خیلی موارد جوش های زیر پوست بصورت اکنه های سرسفید یا سر سیاه هم ایجاد میشود ، لذا در این موارد اکیدا توصییه میشود که کم از انواع کرم های ارایشی و چرب کننده استفاده کنند و اگر نیاز دارند از کرم های ارایشی مناسب و بدون چربی( انهم گاها نه خیلی زیاد ) استفاده کنند

. در کسانی هم که پوست خشک دارند یا کرم پودر خوب روی پوست نمیشیند میتوانند زیر ان کرم مرطوب کننده کم چرب استفاده کنند ، تجربه نشان داده کسانی که زیاد از کرم های ارایشی استفاده میکنند و در تمام ساعات روز روی پوستشان کرم پودر یا پن کک و سایر مواد ارایشی هست در دراز مدت منافذ پوستشان بازتر میشود ، لذا کسانی که بطور ذاتی منافذ بازتری دارند خصوصا اگر پوست خیلی چربی هم دارند توصییه میشود اگر کرم پودر یا پن کک هم استفده میکنند از نوع مناسب و سازگار با پوستشان انهم بطور موقت و برای ساعات محدودی باشد نه اینکه صبح تا شب یا روزی چند بار از این مواد ارایشی استفاده کنند در صورتیکه پوست خشک دارند از مرطوب کننده های سبک و کم چرب استفاده کنند ( نه نوع چرب ) و حتی از ضد افتاب های بدون کرم پودر و فاقد چربی استفاده کنند، در ضمن کسانی که دجار این مشکل هستند وپوست چرب هم دارند حداقل روزی سه بار پوست صورت را با اب وصابون بشویند و بعد از شستشو از تونرهای قابض منافذ ( مارک سینره یا سی گل یا انواع مارک های دیگر تونر مخصوص پوست نرمال ، چرب یا خشک که با نوع پوست فرد سازگار است ) استفاده نمایند

برچسب‌ها: پوست
نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۳
I mentioned in that entry that we need to learn to read the ingredient list of a product and avoid some of the harmful ingredients commonly cited.

  Well, since writing that entry, I’ve learnt a bit more and today, I’ll discuss the top 10 skin care ingredients that I avoid and the reasons.  Most of these are synthetic ingredients but there are also a number of natural ingredients that I avoid too.

1.  Silicone derived emollients Silicone emollients are occlusive and are used to create a watertight film on top of the skin to lock in moisture.  Listed under the names of Dimethicone, Dimethicone Copolyol or Cyclomethicone, these show up in over 80% of all skin-care and cosmetics such as foundation, primers, concealers and the popular BB creams.  While they make application smoother,  these compounds coat the skin, making it impossible for the skin to breathe.  This is why they are often described to be like a plastic wrap suffocating the skin and trapping anything beneath it.  Prolonged usage can cause skin irritations and breakouts for some people.  In addition, it also means it would be difficult for any of your skin care goodies to penetrate into your dermis layer effectively, which I believe causes products to become ineffective after a period of time.

2.  Petroleum-based ingredients These are byproducts of petroleum and include ingredients such as petrolatum, mineral oil, and paraffin which also block your skin and coat it like plastic, thus clogging up the pores.  When the skin cannot breathe properly, it builds up toxins and leads to all kinds of issues.  So these are definitely no no for me when it comes to skin care products.  While, I may not mind using a lip balm containing petrolatum but somehow they’ve never really worked very well for my lips.

3.  Beeswax For the same reason as silicones, mineral oils and petrolatum, I avoid beeswax in facial products as far as possible.  Although beeswax is a natural ingredient, it is a form of impermeable oil that coat the skin, making it impossible to breathe too.  It also has to be heated at high temperature to be melted into an ingredient mix, which means the product is unlikely to have anymore live cells to benefit our skin.  This ingredient is commonly found in lip balms and lipsticks but I’ll avoid this ingredient in facial products and even body care products as far as possible.

4.  Citrus Oils Although citrus oils are natural, they can cause photosensitivity when applied topically.  Common examples of citrus oils include Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil and Citrus Aurantifolia (Lime) Oil.  Others are bergamot, cumin, lemon, lemongrass, rue, angelica root and petitgrain.  I may not mind if the product consist of one or two citrus oils and they’re listed at the bottom of the ingredient list but if it’s a combination of many citrus oils, I would definitely avoid.

5.  Lavender oil Topically, lavender oil is cytotoxic and increases photosensitivity. I would avoid products containing lavender oil or lavender essential oil as the key ingredient. If it is listed at the bottom of the ingredient list, I would be less concerned. I also avoid linalool as far as possible as this is a major component of the essential oil of lavender.

6.  Sulfates I avoid facial cleansers containing Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and or Sodium Laureth Sulfate (SLES).  These are harsh detergents that are used in cleansers, soaps and shampoos and will strip our skin of its natural lipids.

7. Alcohol derivatives As a whole, I avoid any products containing alcohol. Those like ethanol, ethyl alcohol, denatured alcohol, methanol, benzyl alcohol, methyl alcohol, isopropyl alcohol, and SD alcohol are solvents derived from petroleum and are extremely drying and irritating to the skin. With prolonged usage, these may strip the skin’s natural immune barrier, promote the formation of brown spots and cause premature aging of the skin. And even though cetyl alcohol, stearyl alcohol, cetearyl alcohol and lanolin alcohol are said to be beneficial in skin care, I tend to avoid them as far as possible too.

8. Fragrances Some fragrances listed as musk or 6-methylcoumarin can cause photosensitivity too. Hence, I generally avoid facial products containing fragrance unless they are derived from essential oils.  9. Hydroquinone This ingredient is not so common and only used in some skin whitening products. I’ve

used the ingredient before as prescribed by a dermatologist but this ingredient is terribly damaging as it thins out the skin when used after a few weeks. When the skin becomes thinner, it also means that the skin becomes more proned to sensitivity and damage under the sun.

10. Alpha- and Beta-hydroxy acids (AHA/BHA) I avoid creams and lotions containing AHA or BHA altogether as these ingredients also make our skin more sensitive to the sun.  I have so far only tried Murad AHA/BHA Exfoliating Cleanser and I don’t mind it so much only because it doesn’t stay on my skin for a prolonged period.  But having said that, I don’t use the product any longer now.  Parabens You will notice that I didn’t include parabens in my list.  

Actually, I don’t mind parabens that much unless if I see a whole bunch of them like Ethyl, Methyl, Propyl and Butyl Parabens in an ingredient list.   If it’s just one or two of them and they’re listed right at the bottom, they don’t bother me that much.  However, since I’m using more natural and organic products, they do not contain parabens anyway

. For beauty sake As you can see, my reasons for avoiding such ingredients stem from a beauty standpoint such as fear of photosensitivity or skin suffocation rather than a health standpoint because the ingredients are toxic.   Typically, I avoid products – natural or otherwise – with a long ingredient listing as I am not familiar with some of the ingredients and I also have a tendency to miss  or misread some words along the way.   Additionally, I do not believe that effective products need to have a long list of ingredients.  What’s more important are the active ingredients used in the formulation. 

As I’ve written in my entry 5 things to know about skin care labels, only the top 33% of the ingredients matter.  So what about you?  Are there any ingredients you avoid in particular?

برچسب‌ها: پوست
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۳
 هدف:

 

در این مقاله به بررسی و رفع  مشکلات پوستی شایع در بین عموم که معمولا بیماری شناخته نشده و لذا فرد برای رفع آن به مصرف خودسرانه  انواع کرمهای آرایشی و بهداشتی رو می آورد؛ پرداخته می شود:

 

مشکلاتی از قبیل جوشهای پوستی،خط لبخند، خط اخم، غبقب افتاده، چروکهای پوستی، تیرگی دور چشم،افتادگی پلک و پف آلودگی دور چشم و تیرگی و گرفتگی پوست صورت.

 

برطرف کردن مشکلات پوستی با روشهای ساده و طبیعی:

 

 

 مبنای ایجاد کننده ی این مشکلات پوستی؛ در واقع ارتباط تنگاتنگی با افزایش سن نداشته بلکه ارتباط منطقی آن با طول مدت زمانیست که فرد از الگوی رفتاری و  تغذیه ی نامناسبی استفاده میکند. لذا با عدم استفاده از غذاها و نوشیدنیهای مضر برای پوست و اصلاح عادات تغذیه ای و رفتاری نظیر عدم نوشیدن مشروبات الکلی و عدم استفاده از سیگار و قلیان و دیگر مواد افیونی؛ به نحو چشمگیری می تواند روند کهولت سن و پیر شدن پوست را؛ که متاسفانه در زنان کنونی آثار آن از آغاز چهل و پنج سال درچهره بروز میکند را تا دهه ی شصت زندگی؛ به تاخیر انداخت.

 

عدم مصرف چای و نوشابه های گاز دار و انواع فست فودهایی که در آنها از مواد نگهدارنده و یا چربیهای صنعتی استفاده شده در اولویت این تغییر رفتار قرار دارد.

 

در مرحله ی بعد، مصرف روزانه ی  نصف لیوان عرق شاتره بعلاوه نصف لیوان عرق کاسنی برای اصلاح کبد، در زنانی که مبتلا به چروکهای ناشی از خشکی  پوست و یا چربی بیش از حد پوست و  بروز انواع جوش در صورت هستند، توصیه می شود.

برچسب‌ها: پوست
 
 
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا اني بما تعملون عليم:مومنون 51

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروالله ان كنتم اياه تعبدون:بقره 172

و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذي انتم به مومنون :مائده 88

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين:بقره 168
برداشت از مطالب فقط باذکر منبع مجاز است
tebbehirani@gmail.com
www.tebbeirani.com